Ichiro: card #36 “Ichi-kun & Mom” (in kura) / 8.18

Ichiro: card #36 “Ichi-kun & Mom” (in kura) / 8.18

Ichiro: card #36 “Ichi-kun & Mom” (in kura) / 8.18
#IchiroOlson / card no. 36 of series #io

Remarkable Mom Ryoko and darling son Ichiro Stanley in the Kura Grain Barn Studio/ Music Lounge on 8.16

Whatcha think?